Logowanie >> Rejestracja 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zbiór zasad użytkowania forum "Regulamin"
Offline MrKarpiuk
26.07.2014, 20:05
Post: #1
Zbiór zasad użytkowania forum "SmiteBuild.pl"

Poniższy regulamin jest oparty na zasadach netykiety i dobrego wychowania - powinieneś instynktownie wyczuwać, co jest dozwolone, a co nie. Ponad tymi suchymi regułami stoi zdrowy rozsądek, dlatego też nieznajomość regulaminu bądź słowa „nie widziałem punktu, który tego zabrania” nie stanowią żadnego wytłumaczenia.1.Warunki umowy i zakres ich obowiązywania

1.1 Poniższe warunki regulują sposób, zakres użytkowania jak i korzystania z oficjalnego forum, dalej zwanym „forum”, przez użytkownika. Podczas wykonywania czynności rejestracji na forum, zawierana jest umowa z firmą "SmiteBuild.pl", w tym wypadku dotycząca forum.
1.2 Użytkownikiem w pojęciu Administracji firmy "SmiteBuild.pl", jest osoba, która uprzednio założyła konto, wypełniając, kończąc i pomyślnie przesyłając formularz rejestracyjny z aktualnymi i prawdziwymi danymi ( w tym aktualnym adresem e-mail ) do systemu bazy danych firmy "SmiteBuild.pl". Konto użytkownika jest pełnoprawnym przedmiotem użytkowania, tylko i wyłącznie po aktywacji jego konta za pomocą odnośnika przesłanego na adres e-mail podmiotu umowy.
1.3 W ramach swoich możliwości technicznych i operacyjnych firma "SmiteBuild.pl" odda do dyspozycji użytkownikom forum jak i jego funkcjonalności, zapewniając ich dostępność przez średnio 98% dni w roku. Nie uwzględnia się w tym okresów, w których korzystanie z forum oraz innych usług zostanie przerwane z przyczyn technicznych lub z konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych, za które zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy "SmiteBuild.pl" nie będzie ponosiła żadnych odpowiedzialności.
1.4 Oferowane przez firmę"SmiteBuild.pl" forum oraz inne usługi przeznaczone są wyłącznie dla celów rozrywkowych, informacyjnych i komunikacyjnych. Zabrania się wykorzystywania ich w celach związanych z wszelką działalnością zarobkową lub działalnością gospodarczą.


2.Zawarcie umowy

2.1 Warunkiem korzystania z forum oraz innych usług oferowanych przez firmę "SmiteBuild.pl" jest rejestracja użytkownika na forum.
2.2 Zarejestrowane mogą zostać tylko osoby fizyczne. Jako użytkownicy dopuszczane są jedynie pojedyncze osoby (użytkownikiem nie może być grupa, rodzina, partnerzy życiowi itd.). Jeśli użytkownik jest osobą niepełnoletnią wraz z wysłaniem wniosku rejestracyjnego złoży on zapewnienie pisemne, że posiada skuteczną zgodę swojego prawnego opiekuna na uczestnictwo w społeczności forum "SmiteBuild.pl".
2.3 Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy użytkownika na forum i jego własnego adresu e-mail. Użytkownik nie ma prawa do żądania przydzielenia mu określonej nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich i norm obyczajowych. Jako nazwy gracza nie można podawać także adresów e-mail ani adresów stron internetowych. Użytkownik odpowiada za to, że informacje podane przez niego firmie "SmiteBuild.pl" podczas rejestracji są pełne i prawdziwe.
2.4 Rejestracja odbywa się tylko i wyłącznie osobiście. Zgłoszenie za pośrednictwem osób trzecich, zwłaszcza takich, które dokonują rejestracji poszczególnych użytkowników w związku z pracą wykonywaną na rzecz różnych firm teleserwisowych (serwisy zgłoszeniowe lub rejestracyjne) jest zabronione.
2.5 Przyjęcie wniosku rejestracyjnego odbywa się na portalu firmy "SmiteBuild.pl" oraz na stronach gier online poprzez potwierdzenie drogą mailową. Wraz z wiadomością e-mail Użytkownik otrzyma link aktywujący. W takim przypadku "SmiteBuild.pl" przyłącza użytkownika i uruchamia jego konto z chwilą wybrania linku aktywującego. Wraz z przyłączeniem użytkownika i jego aktywacją pomiędzy nim a firmą "SmiteBuild.pl" zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa użytkowania, obowiązująca w oparciu o niniejsze warunki. W niektórych przypadkach procedura rejestracyjna może się różnić od opisanej, o czym użytkownik zostanie poinformowany indywidualnie w odpowiedniej formie.
2.6 Uprzednio założone i aktywowane konta użytkownika ( wzór : („user account“) ) nie można przenosić na osoby trzecie bez wyraźnej i uzasadnionej zgody firmy "SmiteBuild.pl".
2.7 Nie istnieją roszczenia z tytułu rejestracji i aktywacji. Uprzednio założone i aktywowane konta, pozostają niezmienione, chyba, że występują szczególne przypadki, które firma "SmiteBuild.pl" może indywidualnie rozpatrzyć, negatywnie bądź pozytywnie.


3.Ogólne obowiązki użytkownika

3.1. Dane użytkownika Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować firmę "SmiteBuild.pl" o wszelkich przyszłych zmianach dotyczących informacji, które podał podczas rejestracji. Dotyczy to zwłaszcza zmian adresu e –mail. Użytkownik jest zobowiązany, by na żądanie firmy "SmiteBuild.pl" potwierdzić prawdziwość podanych przez niego danych.
3.2 Dane wprowadzane przy logowaniu, hasła
3.2.1. Użytkownik jest zobowiązany do ściśle poufnego traktowania wszystkich swoich danych wprowadzanych przy logowaniu, haseł i kluczy dostępu. Dane dotyczące logowania użytkownik może wprowadzać wyłącznie na stronach firmy "SmiteBuild.pl".
3.2.2. Pod pojęciem „Dane dotyczące logowania“ czy „Hasła i klucze dostępu“ rozumie się wszystkie szeregi liter i/lub znaków i/lub szeregi liczb, które są używane przy autoryzacji użytkownika i wykluczają dostęp nieupoważnionych osób trzecich. Hasło nie powinno być takie samo jak nazwa gracza i oraz powinno zawierać kombinację cyfr i liter.
3.2.3. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje dane dotyczące logowania, hasła i klucze dostępu przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
3.2.4. W wypadku, gdyby użytkownik miał powód by przypuszczać, że nieupoważnione osoby trzecie zdobyły lub mogły zdobyć dostęp do wymienionych danych dostępu, poinformuje on o tym niezwłocznie firmę "SmiteBuild.pl", zmieniając owe dane dostępu lub zlecając ich zmianę firmie "SmiteBuild.pl". W takim przypadku lub w przypadku zaistnienia podejrzenia o niewłaściwe wykorzystanie danych firma "SmiteBuild.pl" ma ponadto prawo do przejściowego zablokowania dostępu danego użytkownika. Użytkownik uzyska dostęp po ustaniu podejrzenia o niewłaściwe wykorzystanie danych.
3.2.5. W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępu innego gracza. W każdej sytuacji zostanie to potraktowane, jako pogwałcenie i naruszenie regulaminu jak i OWU ( Ogólnych Warunków Umowy ), co zaskutkuję całkowitą blokadą/ usunięciem konta we wszystkich usługach i portalach firmy "SmiteBuild.pl". W szczególnych wypadkach mogą zostać zastosowane szczególne środki prewencyjne.
3.3 Korzystanie ze stron internetowych firmy "SmiteBuild.pl" oraz z ich treści
3.3.1. Strony internetowe firmy "SmiteBuild.pl" zawierają wszelkiego rodzaju treści, chroniące prawa do marki, prawa autorskie oraz inne prawa firmy "SmiteBuild.pl" i osób trzecich. Jeśli nie zezwalają na to niniejsze warunki użytkowania, użytkownik nie ma prawa do przetwarzania, powielania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania, wykorzystywania na potrzeby reklamy czy też takiego użycia stron internetowych firmy "SmiteBuild.pl" lub treści czy tekstów zamieszczonych na owych stronach, które byłoby niezgodne z ustalonym w umowie celem. Zezwala się wyłącznie na powielanie uwarunkowane technicznie w związku z wyszukiwaniem dla celów prywatnych. Nie wolno zmieniać, ograniczać ani usuwać uwag dotyczących praw autorskich oraz nazw marek.
3.3.2. Pod pojęciem „Treści” rozumie się wszelkie dane, zdjęcia, teksty, grafiki, utwory muzyczne, tony, szeregi tonów, nagrania wideo, programy, kody do oprogramowania oraz inne informacje, które firma "SmiteBuild.pl" udostępnia na swoich stronach internetowych. Pod pojęciem „Treści” rozumie się zwłaszcza wszelkie oferty usług udostępnionych do ściągnięcia.
3.3.3. Użytkownik zobowiązuje się zaniechać podejmowania wszelkich środków, które zakłócałyby lub zagrażałyby funkcjonowaniu stron internetowych firmy "SmiteBuild.pl" lub poszczególnych udostępnionych tam usług. Zobowiązuje się także nie sięgać po dane, do korzystania, z których nie jest upoważniony. Ściągniecie udostępnionych danych może nastąpić jedynie w taki sposób, który dla innych użytkowników nie spowoduje pogorszenia korzystania ze stron internetowych i zawartych na nich treści. Zabrania się wysyłania danych lub oprogramowania, które mogłyby wywierać wpływ na sprzęt lub oprogramowanie odbiorców.
3.3.4. Każde wykorzystanie stron internetowych firmy "SmiteBuild.pl" w celach komercyjnych, zwłaszcza reklamowych wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy "SmiteBuild.pl".
3.3.5. Użytkownik nie ma prawa do publikowania treści na stronach internetowych firmy "SmiteBuild.pl", za wyjątkiem forum, w ramach praw jakie przysługują danem użytkownikowi.
3.3.6. Zabrania się korzystania ze stron internetowych firmy "SmiteBuild.pl" z pośrednictwem serwerów anonimowych, ukrywających prawdziwy adres IP użytkownika.
3.4. Linki
Zezwala się na umieszczanie linków na stronach internetowych "SmiteBuild.pl", jeśli służą one wyłącznie jako odsyłacze. "SmiteBuild.pl" zastrzega sobie prawo do cofnięcia tego zezwolenia. Zabrania się jednak umieszczania lub prezentowania stron internetowych lub ich treści w
ramkach za pomocą hiperłącza.


4. Prawa użytkownika

"SmiteBuild.pl" przyznaje użytkownikowi – w odniesieniu do swoich ofert (włącznie z grami), do korzystania z których konieczne jest uprzednie zainstalowanie oprogramowania – obowiązujące przez okres obowiązywania rejestracji w "SmiteBuild.pl" niewyłączne (zwykłe) prawo do instalowania i użytkowania oprogramowania dla użytkownika. Zezwala się użytkownikowi na powielanie oprogramowania tylko w zakresie, który jest konieczny do zgodnego z umową użytkowania. Każda forma wykorzystywania oprogramowania dla celów komercyjnych jest zabroniona. Wprowadzanie zmian w oprogramowaniu dla użytkowników oraz przetwarzanie powierzonych kodów programowych na inne formy (dekompilacja) oraz pozostałe sposoby pozyskiwania różnych etapów oprogramowania (reverse-engineering) są zabronione, o ile nie zezwala na nie prawo.
4.1. Użytkownik może uczestniczyć w danej rundzie gry (np. Świat itd.) korzystając tylko z jednego konta gry, chyba że reguły gry przewidują wyjątki. Korzystanie z kilku kont użytkowników jest zabronione. "SmiteBuild.pl", działając według własnego uznania, może w dowolnym czasie wykluczyć lub zablokować tego rodzaju użytkowników (multi user) korzystających jednocześnie z kilku kont.
4.2. Zabrania się użytkownikowi podejmowania wszelkich działań manipulacyjnych w odniesieniu do gry. Nie ma on zwłaszcza prawa do stosowania środków, mechanizmów lub oprogramowania, które mogłyby zakłócać funkcjonowanie i przebieg gry. Użytkownik nie może podejmować środków, skutkujących nadmiernym lub przekraczającym możliwości techniczne obciążeniem. Zabrania się użytkownikowi blokowania, zastępowania czy modyfikowania treści wygenerowanych przez prowadzących grę, jak również podejmowania wszelkich innych działań zakłócających jej przebieg.
4.3. Użytkownikowi zabrania się ponadto, otwierania gry online (włącznie z poszczególnymi stronami) za pomocą innych programów niż przeglądarka internetowa lub specjalne udostępnione mu oprogramowanie. Odnosi się to w szczególności do tzw. „bots”(botów) oraz innych „tools”, które zastąpiłyby lub uzupełniłyby interfejs internetowy. Zakazane są także skrypty i całkowicie lub częściowo zautomatyzowane programy, zapewniające użytkownikowi przewagę nad innymi graczami. Jeśli chodzi o procesy zautomatyzowane, zaliczają się tu także funkcje automatycznego odświeżania (auto refresh) oraz inne, zintegrowane mechanizmy przeglądarki internetowej.
4.4. Użytkownikowi nie wolno w żadnym wypadku
a) tworzyć lub stosować tzw. triki, modyfikacje i/lub programy łamiące zabezpieczenia, jak również żadnego innego oprogramowania opracowanego przez osoby trzecie, zmieniającego wynik gier online,
B) używać oprogramowania, umożliwiającego „datamining” lub takiego, które w inny sposób przechwytuje i gromadzi informacje pozostające w związku z grami online,
c) wykorzystywać wirtualnych przedmiotów używanych w grach online, poza owymi rozgrywkami, poprzez ich kupno, sprzedaż lub zamianę opłacaną „prawdziwymi” pieniędzmi.
Dotyczy to także wszelkich obejść, działań o podobnym charakterze oraz aktywności, której skutki są takie same jak w przypadku postępowania objętego zakazem .
4.5. Zabrania się stosowania środków ukrywających reklamę. Nie ma przy tym znaczenie, czy reklama zostanie zasłonięta celowo czy też nie może być wyświetlana generalnie np. poprzez stosowanie tzw. pop-up-blockera, przeglądarek tekstowych itp.
4.6. Logowanie może odbywać się wyłącznie na stronie startowej danej gry online oraz na stronie portalu "SmiteBuild.pl". Zabrania się automatycznego otwierania konta użytkownika niezależnie od tego, czy jednocześnie zostanie otwarta strona startowa czy też nie.
4.7. Wszelkie prawa do wirtualnych przedmiotów stosowanych w grach online i odpłatnie przekazanych użytkownikowi posiada wyłącznie firma "SmiteBuild.pl" lub autoryzowany partner, z którym zawarła ona umowę. To samo dotyczy przedmiotów wirtualnych stworzonych przez samego użytkownika. Użytkownik udziela firmie "SmiteBuild.pl" nieograniczonego, wyłącznego prawa do korzystania z takich utworzonych samodzielnie, wirtualnych przedmiotów, bez ograniczeń co do obszaru obowiązywania, okresu oraz treści. Prawo to obejmuje w szczególności uprawnienia do powielania, rozpowszechniania i przetwarzania. Użytkownik uzyskuje w odniesieniu do przedmiotów wirtualnych jedynie niewyłączne, obowiązujące przez okres umowy prawo do korzystania z nich.


5. Postanowienia Ogólne

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich poniższych reguł:
- Zabrania się umieszczania na łamach forum bez względu na dział, treści: obraźliwych, wywołujących zgorszenie u innych użytkowników społeczności forum, rasistowskich, nazistowskich, drastycznych, powszechnie uważanych za niewłaściwe bądź niestosowne.
- Zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych dla osób poniżej 15 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem treści brutalnych i/lub pornograficznych w każdej postaci oraz podawanie linków prowadzących do takich treści. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta przez użytkownika.
- Zabronione jest obrażanie innych użytkowników, używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne i odwoływanie się do podziałów rasowych, religijnych etc.
- Zabronione jest zamieszczanie na forum treści niezgodnych z polskim prawem oraz podawanie do nich odnośników.
- Moderator ma prawo zmienić login użytkownika, usunąć jego avatar, zdjęcie osobiste i/lub podpis, jeśli są one niezgodne z regulaminem.
- Zabronione jest urządzanie na shoutboxie forum gier, odgrywania scenek czy organizowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, które mogą przeszkadzać w rozmowie innym użytkownikom.
- Zabronione jest wstawianie grafik na shoutbox forum w postaci innej niż odnośniki prowadzące do tych grafik, dopuszczalnym wyjątkiem są emotikony. Grafiki, do których prowadzą linki nie mogą łamać punktów II.2 i II.3 regulaminu forum.
- Zabronione jest składanie ofert kupna/sprzedaży na shoutboxie forumowym i podawanie odnośników do tematów z propozycjami transakcji - na tym forum nie sprzedajemy kont i tego typu rzeczy.
- Zabronione jest wysyłanie wiadomości z namolną prośbą o wypowiedzenie się w jakimkolwiek temacie. Dotyczy to również działów, w których tematy wymagają akceptacji moderatora.
- Zabronione jest reklamowanie swoich stron poza wyznaczonymi do tego miejscami.
- Zabronione jest rozsyłanie wiadomości zawierających linki referencyjne (np. do gier), których kliknięcie powoduje odniesienie dowolnych korzyści (nie dotyczy sygnatur, jeśli link jest opatrzony odpowiednim komentarzem).
- Zabronione jest dodawanie do Galerii zdjęć naruszających prawa autorskie, prawa i uczucia osób trzecich, zawierających treści uważane za obsceniczne lub wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej etc. Administratorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia zdjęć w przypadku ich niezgodności z regulaminem, polskim prawem lub w innych, wyjątkowych sytuacjach.
W każdej sytuacji nie uwzględnionej w regulaminie decydujący głos należy do członków Administracji forum "SmiteBuild.pl".


6.Zakładanie tematów, publikowanie postów

6.1. Nowy temat można założyć dopiero po upewnieniu się, że nikt wcześniej nie stworzył podobnego.
6.2. Zabronione jest umieszczanie tematu w niewłaściwym dziale bądź tworzenie tego samego wątku w kilku podforach jednocześnie.
6.3. Zabronione jest zakładanie tematów z pytaniami, na które odpowiedzi można znaleźć w Wiki lub w działach „Pytania i wskazówki dotyczące gry”. Forum służy do wyjaśniania bardziej skomplikowanych zagadnień.
6.4. Zabronione jest pisanie postów niewiele wnoszących do tematu, składających się z jednego lub kilku słów, samych emotikon etc.
6.5. Zabronione jest pisanie postów niezwiązanych z tematem (tworzenie off-topiców).
6.6. Zabronione jest pisane postów w całości wielkimi literami, kolorem, zmienioną czcionką itp. Tego typu opcje można stosować jedynie w celu wyróżnienia części swojej wypowiedzi.
6.7. Zabronione jest dublowanie postów (pisanie nowego posta bezpośrednio pod swoją ostatnią wypowiedzią). Jeśli chcesz coś dodać - użyj opcji „edytuj”.
6.8. Tematy na forum to nie miejsce dla prywatnych dyskusji. Do kontaktu z konkretnym użytkownikiem służą prywatne wiadomości.
6.9. Na forum obowiązują ogólne zasady ortografii i interpunkcji. Każdy post, który nie spełnia norm może zostać usunięty, bądź edytowany przez Administratora, bądź Moderatorów forum.
6.10. Tagi służą do indeksowania tematów. Punkty II.2 i II.3 regulaminu forum oraz zakaz tworzenia off-topiców dotyczą także tagowania tematów.
6.11. Do postów można dodawać załączniki lecz trzeba przeskanować go antywirusem, a następnie umieścić skan do tematu.
6.12. Hiperłącza należy dodawać w bbcode "[code.][/code.]"


7.Słownik terminów

Administrator - osoba zarządzająca Forum. Decyduje o wszystkim, a jej decyzje są niepodważalne.

Awatar (avatar, emblemat) - obrazek wyświetlany pod nickiem Użytkownika. Wstawia się go w profilu, wybierając z galerii lub wysyłając własny obrazek, zgodny z wymaganiami technicznymi, określonymi w profilu. Emblemat jest jednym z elementów ułatwiających identyfikację użytkownika Forum, dlatego warto wybrać taki, który nie będzie mylił się z innymi awatarami. Nie wolno kopiować awatarów Użytkowników Forum (nie dotyczy to awatarów dostępnych w galerii), chyba że posiadacz danego awatara wyrazi na to zgodę. Niedozwolone są napisy imitujące rangi forumowe, męczące wizualnie, będące reklamą, adresem WWW czy w jakikolwiek inny sposób niezgodne z Regulaminem Forum.

Ban - zablokowanie danemu Użytkownikowi dostępu do Forum. Banowani są użytkownicy, którzy nie przestrzegają zasad Forum i nie reagują na upomnienia Administratorów, Community Managera czy Moderatorów.

Gość - osoba niezarejestrowana na Forum. Może przeglądać ogranicząną treść i niektóre tematy i korzystać z wyszukiwarki Forum.

Moderator - osoba odpowiadająca za utrzymanie porządku na Forum. Oprócz posiadania uprawnień uczestnika Forum może zamykać (blokować) tematy, przenosić je do innych działów, dzielić wątki wielotematyczne, usuwać z Forum wątki i wybrane posty, usuwać z postów Użytkowników treści niezgodne z Regulaminem, zwracać uwagę Użytkownikom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących na Forum, a w sytuacji braku poprawy – wyciągać konsekwencje przewidziane Regulaminem forum. Administracja Forum nie przyjmuje zgłoszeń osób chętnych do zostania Moderatorami. Powoływanie, w razie potrzeby, nowych Moderatorów, odbywa się wyłącznie przez Administrację Forum.
Oceną pracy Moderatorów zajmuje się Administracja. Wszelkie tematy/posty/ankiety z tym związane będą usuwane. Oceny takie lub skargi dotyczące Moderacji lub Moderatora muszą zostać skierowane do Community Managera drogą mailową lub prywatnymi wiadomościami (PW/IM)

Community Manager – Osoba odpowiedzialna za utrzymywanie relacji z użytkownikami, jak i relacji użytkownik – użytkownik. Jest to również osoba odpowiedzialna za wydajny i efektywny przepływ informacji i treści od graczy pomiędzy Moderatorami i Administracją. Community Manager posiada identyczne uprawnienia jak Administrator. Może wyciągać konsekwencje i rozstrzygać powstałe spory i konflikty pomiędzy użytkonikami forum, Moderatorami, jak i również Administracją. Jest to osoba odpowiedzialna, za nadzór działania forum jak i świata gry. Wszelkie decyzje pozostają w gestii Community Managera, a odowłanie się od dezycji Community Managera jest niemożliwe. Decyzja może zostać zmieniona tylko w wypadku, gdy Community Manager takie postanowienie uchwali.

Nick - pseudonim Użytkownika. UWAGA! Minimalna długość nicka to 3 znaki a maksymalna - 15. Dopuszcza się jednorazową zmianę nicka na inny pod warunkiem braku ostrzeżeń. W uzasadnionych przypadkach należy zwrócić się do Administratorów Forum. Nick nie może być adresem lub innym tekstem pośrednio/bezpośrednio identyfikowanym ze stroną internetową.

Podpis (sygnatura) - tekst wyświetlany pod każdą wiadomością Użytkownika, definiowany w profilu. Maksymalny rozmiar czcionki to domyślny, z wyłączeniem koloru zielonego i czerwonego. Jego długość to maksymalnie trzy linijki (bez względu na wielkość liter). Do podpisu można wstawiać tylko jedną grafikę, jednak o określonym, maksymalnym rozmiarze: 350x20 pikseli (userbary) lub 250x50 (pozostałe grafiki)
W obu przypadkach rozmiar nie większy niż 10KB. W podpisie nie wolno umieszczać linków, aliasów, tekstów, grafik apletów etc., prowadzących do stron domowych, for internetowych, komercyjnych, łamiących regulamin Forum oraz stron przynoszących profity Użytkownikom (aukcje internetowe, ogłoszenia, gry internetowe np. Bitefight etc.). Zezwala się na umieszczanie linków do stron organizacji non profit (np. Pajacyk etc.), użyteczności publicznej lub akcji (np. Bykom Stop). W innych przypadkach Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem lub Moderatorem w celu uzyskania zgody na zamieszczenie linka do innych serwisów. Podpis nie może być wizualnie męczący dla innych Użytkowników Forum. W podpisie nie wolno stosować znaczników "quote", "code", "list".

Post - pojedyncza wypowiedź Użytkownika w danym topiku/temacie. Kolory Czerwony – Administracja, Niebieski – Community manager, Zielony – Moderator, są kolorami używanymi i zarezerwowanymi, tylko i wyłącznie dla odpowiednich stanowisk opisanych powyżej . Każdy post, wypowiedź temat, zawierający powyższe kolory, zostanie, wyrzucony/ edytowany bądź całkowicie usunięty. W poszczególnych wypadkach, może zostać nałożona kara w postaci punktów ostrzeżeń lub/i tymczasowa, bądź stała blokada konta ( w ekstremalnych przypadkach ).

Profil - zbiór informacji Użytkownika Forum.

PW/PM (ang. private message - prywatna wiadomość) - wewnętrzna korespondencja Forum. Korzystając z ikony Obrazek umieszczonej w każdym poście dowolnego Użytkownika Forum, można wysłać do niego prywatną wiadomość, niepublikowaną na Forum. PW jest integralną częścią forum.

ShoutBox (SB) - jest integralną częścią Forum, służącą lepszemu poznaniu się Użytkowników. Moderator nie ma żadnego obowiązku brania udziału w dyskusjach oraz rozpatrywania skarg i zażaleń w nich zgłoszonych, gdyż procedura ta została już wcześniej określona w Regulaminie. W związku z tym takie zachowania oraz podważanie autorytetu Administratorów czy Moderatorów będzie traktowane jako jego naruszenie.

Topik (ang. topic - wątek, temat) - oddzielna rozmowa w danym Dziale, której tytuł jest wyświetlany na liście.

Użytkownik (User) - osoba zarejestrowana na Forum. Może zakładać nowe tematy, odpowiadać w istniejących, głosować w ankietach i zakładać własne oraz edytować swoje posty.


8.Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich treści publikowanych na Forum w jakiejkolwiek formie.
8.2. Niniejszy regulamin nie jest formą zamkniętą i jako taki może być modyfikowany i poszerzany o dalsze punkty. O istotnych zmianach w regulaminie Administracja Forum będzie powiadamiała Użytkowników odpowiednim komunikatem, o mniejszych zmianach użytkownik musi dowiedzieć się czytając na bieżąco regulamin forum "SmiteBuild.pl".
8.3. W razie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu, przed założeniem kontrowersyjnego tematu/postu warto skonsultować się z Administratorem lub Moderatorem w celu uzyskania pomocy.
8.4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez Administrację Forum.
8.5. Kopiowanie Regulaminu w części lub całości zabronione.
8.6. Administracja nie odpowiada, za wszelkie szkody moralne, psychiczne i fizyczne osób przebywających na forum. Przebywanie użytkowników na forum, jest ich wolną wolą, a materiały i treści zamieszczane przez Administracje jak i innych użytkowników społeczności, nie mogą być materiałem do jakichkolwiek roszczeń materialnych i niematerialnych, jak i podstawą do oskarżeń i wniosków sądowych względem Administracji forum "SmiteBuild.pl".


Pozdrawiam MrKarpiuk
Znajdź wszystkie posty użytkownikaMoje Posty Odpowiedz cytując ten postOdpowiedź